Telefon

0424 236 24 24

Email

info@emmad.org.tr

Elâzığ Mermerciler ve Madenciler Derneği’nin (EMMAD) Kuruluş Amaçları;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları doğrultusunda, Türkiye’nin ve Türk toplumunun demokratik ve planlı bir düzen içerisinde kalkınıp; sanayi, ticari, sosyo-ekonomik, eğitim öğretim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknoloji, sermaye, fikir alışverişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak.

Üyelerin mesleklerinin ilerlemesine yardımcı olmak, üyelerin dileklerini yerine getirmek, üyeler arasındaki meslek birlik ve dayanışmayı sağlamak, adli ve idari makamlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında üyelerin meslekle ilgili ortak dert ve düşüncelerini dile getirip çözümü için çalışmak.

Mahkemelerce talep edildiğinde meslekle ilgili bilirkişi listesi vermek ve bilirkişi belirlemek. Türkiye Mermer ve Madencilik sektörünün kalkınması ve gelişmesi için sanayici, meslek ve bilim insanlarını bir araya getirerek koordinasyonu sağlamak, teşkilatlanıp gelişmelerini teşvik etmek.

Mesleğin ilerlemesi ve mesleki davranışın sağlıklı, bilinçli, disiplinli ve ilmi metotla yürütülmesinin sağlanması için ülke içerisinde yasaların elverdiği ölçüde kurslar açmak, mermerciliğin ve madenciliğin büyüyüp gelişirken dünyadaki teknolojik ve sektörel bazdaki gelişmeye uyum sağlamak ve aynı seviyeye ulaşmak, iç ve dış piyasada rekabet edebilecek duruma gelebilmek için gereken vasıflı elemanların yetiştirilmesi için eğitim faaliyetlerinde bulunmak, mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasını teşvik etmek veya bizzat kurmak, sektörün gelişimi için burslar vermek.

Türk mermer ve maden ürünlerini iç ve dış piyasada tanıtmak amacı ile ulusal ve uluslararası fuar ve gezilere katılmak. Ülkemizde yapılan fuar ve etkinliklere dış alımcıları davet etmek, ağırlamak, ülkemizin mermer ve maden sanayinin gelişimi için gezi ve incelemelerde bulunmak üzere mesleki ve bilimsel heyetler göndermek.

Halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, meslek kuruluşları, borsa, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işbirliği yapar. Türk mermer ve madencilik sektörünün gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet gücünü artırılması yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Türk sanayici ve iş insanlarının ihtiyaçları olan bilgileri derleyerek sunar. Tüm dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerin imali ve pazarlanması hususunda girişimcilere pazar temini, üretim giderleri konusunda yardımcı ve yol gösterici olur.
Derneğimiz bu amaçların gerçekleşmesine katkısı olması için mesleki toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir; yarışmalar açabilir, amacına ulaşmak için taşınmaz alabilir, satabilir.